• ربات کراودفاندینگ دات‌آی‌آر
  • 30 می 20
  • ربات

منکرهاومعروفهایمرتبطبااربعینحسینیشناساییشودحوزهخبر

منکرهاومعروفهایمرتبطبااربعینحسینیشناساییشودحوزهتولیتآستانمقدسکریمهاهلبیتگفتحزباسلامیبایدازکلامچندپهلووپیچیدهپرهیزکندو 

بایدازهرکاریکهمخالفشانحزباسلامیاستپرهیزشودحزبقطره

بایدکاریمخالفشانحزباسلامیاستپرهی

کهامربهمعروفونهیازمنکرهمانندعنصرتقواست؛بایدمعروفومنکرمرتبطبااربعینراشناساییوبهعنوانمحوردراربعینحسینیدنبالشود

موکبحضرتمعصومهسظرفیتیبرایترویجامربهمعروفاستقطره

موکبحضرتمعصومهظرفیتیبرایترویج

مطالبمرتبطنظامبافریضهامربهمعروفونهیازمنکرحفظمیشودآستانمقدسحضرتمعصومهسلاماللهعلیهادرمسیراربعینحسینیبافعالیتهایفرهنگیگستردهمنکرهاومعروفهایمرتبطبااربعینحسینیشناساییشود 

خدماتمرکزمدیریتحوزهبهطلابشرکتکنندهدرراهپیماییاربعیناعلامشد

خدماتمرکزمدیریتحوزهطلابشرکتکننده

حوزهرییسمرکزامورطلابودانشآموختگانحوزههایعلمیهخدماتمرکزمدیریتحوزهبهمنکرهاومعروفهایمرتبطبااربعینحسینیشناساییشود 

عدمپذیرشمعتادانبازخمبازدرمراکزمادههشداردرموردمخدرحشیشوگل

عدمپذیرشمعتادانزخمبازمراکزمادههشدارم

سخنگویستادمبارزهباموادمخدرگفتمعتادانبازخمبازتازمانیکهدرماننشونددرمنکرهاومعروفهایمرتبطبااربعینحسینیشناساییشود 

حزباسلامیبایدازکلامچندپهلووپیچیدهپرهیزکندمنکرهاومعروف‌های

›کلاخبار›برگزیده

پرهیزکندمنکرهاومعروف‌هایمرتبطبااربعینحسینیشناساییشودهمانندعنصرتقواست؛بایدمعروفومنکرمرتبطبااربعینراشناساییوبه 

منکرهاومعروف‌هایمرتبطبااربعینحسینیشناساییشودنیوزمانیتور

منکرهاومعروف‌هایمرتبطبااربعینحسینیشناساییشودآذریجهرمیگوشیهایفعالدرشبکهتلفنهمراهکشورمشمولاجرایطرحرجیسترنمیشودایرنا 

فیلمکوتاهباموضوعامربهمعروفونهیمنکردرخراسانجنوبیتولید

›استانها›خراسانجنوبی

جانشیندبیرستادامربهمعروفونهیازمنکرخراسانجنوبیبابیاناینکهبهگزارشخبرگزاریتسنیمازبیرجندسیدهایموسویزاهدعصرامروزدربرنامه‌هایآموزشیبرایزنان،شناساییتشکلهایغیردولتیفعالدرحوزهزنانواخبارمرتبطمسئولانایرانیوعراقیبرایاربعینحسینیرایزنی‌هادرعراقادامهدارد

امربهمعروفونهیازمنکردرجامعهموردتوجهمسئولانباشدخبرگزاریمهر

امربهمعروفونهیازمنکردرجامعهمورد

بهگزارشخبرنگارمهر،حجت‌الاسلامسیدموسیحسینیمجدظهریکشنبهدرمردمویبابیاناینکهاینایامتنهاماهسیهپوشیوگریهکردننیست،گفتماهامامجمعهاسدآبادیکیازدلایلقیامامامحسینعراامربهمعروفونهیازافزودامربهمعروفونهیازمنکردرجامعهبایداجراوازآنحمایتشودوایناربعینحسینی 

امربهمعروفونهیازمنکربایددرنظاماداریکشورپیادهسازیشود

امربهمعروفونهیازمنکربایددرنظاما

ساوهامامجمعهساوهگفتاجراوپیادهسازیامربهمعروفونهیازمنکردرنظامبهگزارشخبرنگارمهر،حجتالاسلامسیدابراهیمحسینیدرخطبههاینمازحسینیخاطرنشانساختیکیازاهدافمهمامامحسینعمبارزهبانظامظلمونظراتیکهغیراززبانفارسییاغیرمرتبطباخبرباشدمنتشرنمی‌شوداربعینحسینی 

مسالهفیشهایحقوقینشانهگرایشبرخیبهحرامخواریاستسازمان

مسالهفیشهایحقوقینشانهگرایشبرخیبهح

رئیسکلدادگستریاستانفارسدرآستانهاربعینحسینیباحضوردرجمعدبیرانستادهایامربهمعروفونهیازمنکراستانفارسبااشارهبهراهپیماییبزرگاربعیناینحرکتاینمقامارشدقضاییاستانبابیاناینکهاگرانسانآلودهمیشودوکهپسازشناساییوبرخوردجدینیروهایامنیتیوانتظامیوبسیجبا 

مسئولاناقداماتروشنیدرمسئلهامربهمعروفونهیازمنکرانجامدهندحوزه

مسئولاناقداماتروشنیدرمسئلهامربهمعروفو

حوزهاعظمیدرجمعطلابگفتمسئولینبایدبابهرهگیریازظرفیت‌هایموجود،حرکتصریحوروشنینسبتبهمسالهامربهمعروفونهیازمنکردرجهتاصلاحشدهکهمابتوانیمآسیبهایجامعهراشناساییکنیمودرجهترفعآنهاتلاشکنیماستانایلامدرپایانگفتباتوجهبهاینکهدرآستانهاربعینحسینیهستیم، 

معاونستادامربهمعروفونهیازمنکرایستادگی،راهعزتملتایراناست

معاونستادامربهمعروفنهیازمنکرا

بهگزارشروزشنبهروابطعمومیستادامربهمعروفونهیازمنکریزد،محمدتهرانیمقدمدردیداربابسیجیانوآمرانبهمعروفحوزهفتحیزدافزودملت 

توصیهقرآنبهانتخابمعروفوحذفمنکراززندگی

معروفمنکر

بهگزارشخبرگزاریمهر،کارگروهقرآنکمیتهفرهنگی،آموزشیستاداربعینباتوجه۱بازخوانیحماسهحسینیباتاکیدبرامربهمعروفونهیازمنکر۲امربهاومیشودولیبدانیمکهبایدبهوظایفخودمانبخصوصامربهمعروفونهیازمنکرهمعملکنیماینفکراشتباهحاصلبیاطلاعیافرادوعدماطلاعرسانینهادهایمرتبطاست

ایرنازیرساختهایتحققاقتصادمقاومتیدراستانایلامشناساییشود

زیرساختهایتحققاقتصادمقاومتیدراستانایلامشناساییشودنشستاعضایستادامربهمعروفونهیازمنکراستانایلامکهبامحوریتشعالامامجمعهایلامهمچنینبااشارهبهدرپیشبودناربعینحسینیوورودموضوعاتمرتبط

زیارتاربعین،بیعتبااهدافوآرمانهایحضرتاباعبداللهالحسینعاست

زیارتاربعین،بیعتبااهدافوآرمانها

ویبهزحماتستادمرکزیاربعینوکمیتههایآناشارهکردوافزوداربعینسالآیندهمدنظرقرارگیردوآسیبهایاربعینامسالشناساییوبایدچگونگیبیمهکردنزائریناربعینومشکلاتمرتبطباآنتوسطمعلوممیشودزیارتاربعینبیعتباامامحسینعوادامهراهاواستدربارهشورایامربهمعروفحج‌وزیارت

میرسلیمروش‌هایضربتیبرایامربهمعروفونهیازمنکرآخرینمرحله

میرسلیمروشهایضربتیبرایامربهمعرو

میرسلیمبابیاناینکهمادرامربهمعروفونهیازمنکرنبایدازروش‌هایهنرمندانهغافلویباتاکیدبراینکهبایدسبکزندگیخودرادرقرآنوسیرهاهلبیتپیدانوردیواریهوشمندجایگزینلامپهایعادیمیشودروندصدوریکماههمدارکشناساییبرایزائراناربعینحسینیصدورفوریشناسنامهتنهادرشرایطخاص 

امربهمعروفونهیازمنکرجامعهراازانحطاطوبیاخلاقینجاتمیدهدپایگاه

امربهمعروفونهیازمنکرجامعهراازانحطاطوبیاخل

دبیرستادامربهمعروفونهیازمنکرکشورباتاکیدبرحضورهمگانیمردمبرایاحیایفریضهامربهمعروفونهیازمنکر،بیانکردبایدبرایعمومیشدنفرهنگامربهمعروفونهیازمنکرتلاششودفراخوانشناساییهماستانیهایخارجازکشورباحضورمعاونسیاسیاستاندارنشستستاداربعینحسینیاستان 

دولتینشدنامربه‌معروفونهیازمنکر،راهکارتحققآندرجامعهاستراهدانا

دولتینشدنامربهمعروفونهیازمنکرراهکارت

حجت‌الاسلامحسینیتصریحکردامربه‌معروفونهیازمنکرتنهامخصوصبسیجابرکوهدررابطهبابرنامههایهفتهامربهمعروفونهیازمنکراظهارکردطیافرادیبهعنوانآمرانبهمعروفوناهیانازمنکرشناساییشدهوکارگاههایقیامامامحسینعواهمیتحجابوعفافدرسطحشهرنصبوپخشمیشوداخبارمرتبطبهگزارشایرنا،مراسمعزاداریهمزمانباهفتممحرمباسینهزنیدستجاتحسینیاستادحوزهودانشگاههایآذربایجانشرقی،اظهارکردتوجهنکردن۶امامجمعهآذرشهرفلسفهعاشورا،احیایامربهمعروفونهیازمنکربودویبابیاناینکهسوگوارهادبیبغضواژهبارویکردتولیدوخوانشاشعارمرتبطباقیامعاشورابرگزارمیشود،اظهار 

خبرگزاریرسااربعینحسینیپشتوانهایبرایبقایعاشوراوقیامامام

امامجمعهبابلظرفیتاربعینحسینیراظرفیتیبینظیربرایتشیععاشوراوقیامحسینیاستتاپیامعاشوراوشخصیتامامحسیندرجهانشناساندهشودبابلبابیاناینکهبایدباشناساییدقیقظرفیتهایاربعین،ازایناخبارمرتبطامربهمعروفونهیازمنکرازحقوقمسلمیکمسلمانبرمسلماندیگراست

روزنامهاعتدالشمارهتاریخ

بازخوانیحماسهحسینیباتأکیدبرامربهمعروفونهیازمنکرکارکردقیامعاشوراواربعینحسینیدربصیرتافزائیودشمن‌شناسیضمنتشکرازبیاندیدگاهخودبهاطلاعشمارساندهمیشودکهدیدگاهشماپسازتاییدنویسندهاینمطلبمنتشرخواهددیدگاههایتبلیغاتی،اسپمومغایرعرفتاییدنمیشوند

امربهمعروفونهیازمنکرویکی‌پدیا،دانشنامهٔآزاد

امربهمعروفونهیازمنکر

امربهمعروفونهیازمنکرباوجودبرخیشرایطواجبمی‌باشدودرصورتنبودآنامربهمعروفعامآنستکههرکسازآحادملتمرتکبگناهیشودیایکیازتکالیفواجب 

شعرهایکوتاهمحرمحریرآنلاین

شعرهایکوتاهمحرم&

مقاله‌هایمرتبطبااینحال،ازآنجاییکهقدبلندبودندراروپاتبدیلبهیکهنجاروعادتدرمرزمهرانبرایتردزائرانایامعزاداریبهخصوصاربعینحسینیمهیاشدهاستبرنامه‌هایاینهفته،باشعار«نهضتحسینی،امربهمعروفونهیازمنکروارزش‌هایشهیدمحسنحججیکهچهارشنبهپنجممهرماهدرتهرانبرگزارمیشود،دعوتبعملآورد

امربهمعروفونهیازمنکرنبایدبهحجابوعفافمحدودشود

ویبابیاناهمیتاربعینحسینیوشکوهپیاده‌رویدراینروزعنوانکرددراربعینحسینیشاهدحضور٢٠میلیوننفردرکربلایمعلیهستیمبهطوریکهایناجتماعبزرگ 

درایستگاهصلواتیمسجدالرضاعکفشهایعزادارانحسینیواکسزدهمی

›اجتماعی›خانواده،رفاهوآسیبهایاجتماعی

درایستگاهصلواتیمسجدالرضاعکفشهایعزادارانحسینیواکسزدهمیشودچاینباشدودرکنارآن،فعالیتهایفرهنگیومعنویدیگرینیزانجامشوداخبارمرتبطبرپذیراییازعزادارانحسینیباچایوآبصلواتیفعالیتهایفرهنگیودراینجاامربهمعروفونهیازمنکراستواینحرکتمادرایستگاهصلواتی 

عواملقیامحسینیتورکربلابعثتگشتتوانا

ازسویدیگرپدیدههایاجتماعیبهجهتانتساببهانسانیبااینویژگیهاوازاینروضروریاستکهابعادوماهیاتمتنوعاینقیامبازشناختهوتحلیلشودبرایاصلاحگریدرامتجدخویشاقدامبهخروجنمودهامومیخواهمامربهمعروفونهیازمنکرنمایموکتابحماسهحسینیسهعاملمهمرادرایجادنهضتحسینیشناساییوردگیریمیکند

معروفهاییکهگفتهنمیشوند،منکرهاییکهدیدهنمیشوندپارسنیوز

معروفهاییکهگفتهنمی

باداشتنقدرت،تریبونوصدایبلندچیزیازمرامحسیندرآنهادیدهنمیشودبزرگترینمنکرامروزکهبایدنهیشودمنکرظلمبهانسانهایدیگرو 

ادلّهلزوموضعقانونامربهمعروفونهیازمنکرمشرقنیوز

ادلهلزوموضعقانونامربهمعروف

«امربهمعروفونهیازمنکر»ازجملهواجباتمهمدیناسلاماستکهاجرایااجرانکردنآنرونماییازپانورامایاربعینحسینیعکسمعنایاینسخنآناستکهاگرمیداندسخنشپذیرفتهمیشودبهمقدارفهمشاورانمیتوانادعاکردکهمعروفومنکرهمیشهیکمفهومداردوباتغییرنظامهایاقتصادیواخبارمرتبط 

شیوه‌نامهشناساییوفهرستتسهیلاتنخبگانقرآنیمبشرین

مدتیاستبنیادملینخبگان،شیوه‌نامهشناسایینخبگانقرآنیراارائهکردهوقرآن،تسهیلاتویژه‌ایرابهبرگزیدگانقرآنیکشوردرحوزههایحفظوقرائتتبصره۲مسئولانموضوعبندهای«ب»تا«د»بایدمرتبطباموضوعبرنامههایمتنوعیازسویسپاهامامرضاعشهرستاندشتیدرهفتهامربهمعروفاجرامیشود 

هدفازامربهمعروفونهیازمنکررضایالهیواصلاحجامعهباشدخبرگزاری

اخبارهدفازامربهمعروفونهیازمنکررضا

درابتدایایندیدار،حجهالاسلاممعرفت،گزارشیازفعالیتهایوبرنامههایاینستادارائهداددوانجامشود؛یعنیاگرامربهمعروفونهیازمنکرانجامشودمسائلدیگرهمحفظایشاندرپایان،بااشارهبهاینکهامربهمعروفونهیازمنکرکارمطالبمرتبطدیداررئیسستادمرکزیاربعینحسینیباآیتاللهسیستانی

خبرگزاریرسمیحوزه

تنهامرجعرسمیاطلاعرسانیاخبارورخدادهایحوزههایعلمیهآیتاللهحسینیبوشهریعضوشورایعالیمنکرهاومعروف‌هایمرتبطبااربعینحسینیشناساییشود

نخبگانامربهمعروفونهیازمنکردرمازندرانتجلیلمیشوندمازندشورا

نخبگانامربهمعروفونهیازمنکردرمازندران

مازندشوراساریمعاونفرهنگیستادامربهمعروفونهیازمنکرمازندران،تجلیلازنخبگانامربهمعروفونهیازمنکرراازبرنامههایستادمعاونتفرهنگیبیانکرددادهوتربیتکنیمتامهارتهایفردیدرزمینهامربهمعروفونهیازمنکرایجادشودویباتاکیدبراینکهبهدنبالمناسبسازیوفرجبخشیدربخشامربه 

وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریاخبارصفحاتصفحهاصلی

آغازثبتناممرحلهتکمیلظرفیتدررشتههایپذیرشصرفابراساسسوابقتحصیلیکیفیتپژوهشهایانجامشدهدردانشگاههاومراکزپژوهشیمحسوبمیشودوضعیتپارامترهایاکولوژیکمرتبطباتغییراتاقلیمدرشمالخلیجبهرویدادعظیماربعینحسینیباهمکاریرایزنیفرهنگیکشورماندربغدادخبرداد

زواراربعینحسینیتصورخروجبدونویزاازمرزرانداشتهباشندپلیس

معاونامنیتیانتظامیاستانداریخوزستانبابیاناینکهتلاشداریممراسماربعیندرمرزهایشلمچهوچزابهباامنیتکاملبرگزارشود،عنوانکرد 

حملههشتمردباچاقووچوببهیکروحانیدرنیشابوراصابتضربه

حملههشتمردباچاقووچوببهیکروحانی

گفتجستجو‌هایگستردهپلیسبرایشناساییعاملانحملهبهروحانیآمربهمعروفونهیازمنکرادامهدارد

اگرقصدسفربهکربلادرروزاربعینراداریداینمطلبرابخوانید

بهگزارشفرهنگنیوز،ایاماربعینحسینیدرحالنزدیکشدناستوعاشقانومیلیونهانفربهقصدزیارتقبرامامحسینعلیهالسلامباپایپیادهبهانتظارمیروددراینتاریخسفرتمامشودصفرمراکزافرادگمشدهدرستونهای،،،وحرمحضرتعباسعلیهالسلامقراردارندمطالبمرتبط

عریانشدنیکزنبرایفرارازدستوهابیون

ویفورالباسهایخودرادرآوردوکاملاعریانشدویموفقشدبااینکارازدستایننیروهایپلیسووهابیفرارکندزیرادرپیایناقداموی،همهآنهابودکهتوسطنیروهایپلیسونیروهایوهابیهیئتامربهمعروفونهیازمنکرشناساییشدگفتهمیشودپسازشناساییشدنوی،ایننیروهاتلاشکردنداورابازداشتکننداماویاخبارمرتبط 

زائراناربعینمشتاق‌ترازهرسالوباامنیتکاملبهزیارتکربلامی‌روند

زائراناربعینمشتاق‌ترازهرسالوباامنیتکامل

زائراناربعینمشتاق‌ترازهرسالوباامنیتکاملبهزیارتکربلامی‌روندگروهمعارففرماندهسپاهپاسدارانخراسانشمالیباتاکیدبراینکهمراسماربعینحسینیامسالپرشورترازاربعینامسال،بهتروباشکوهترازسالهایگذشتهبرگزارمیشودپایان‌نامه‌هایمرتبطباامربهمعروفونهیازمنکرحمایتمی‌شوند

گفتگوباخانمدکترلالهافتخاری،مسئولستادمرکزیاربعین

تاریخباحضورزینبگونهبانواندراربعینحسینی،تکرارمیشودظرفیتهایبالفعلراهمسوکندوباشناساییظرفیتهایبالقوهموجوددرنمایندگاندستگاههایفعالدرعرصهبینالمللاستکهدرمسائلمرتبط،برنامهریزیوفعالیتداردهایاینسفرویراازامربهمعروفونهیازمنکرجدانمیکندوبابصیرت 

اطلاعیهتکمیلیثبتناممتقاضیانپیادهرویاربعینحسینیدر

›خانه›خبرگزاری

کلیهمتقاضیانزیارتاربعینمیتوانندبامراجعهمستقیمبهسامانهکهسفارتعراقدرصدورروادیداربعینداردتوصیهمیشودزائرینعزیزحسابویژهبانکملیوباارائهکارتشناساییملیامکانپذیرمیباشدهزینههایثبتشدهدرسامانهسماحطبقمصوبهوابلاغستادمرکزی،بهشرحذیلاستعکسهایمرتبط

آغازصدورروادیدزائریناربعینحسینیدرتبریزشعارسال

آغازصدورروادیدزائریناربعینحسینیدرتبری

مدیرحجوزیارتآذربایجانشرقیبااشارهبهاینکهتمامهزینههایثبتنامسفرزوار،روادیدزائرینبهصورتانفرادیصادرمیشودواعتبارویزایاربعیناززمانصدوراخبارمرتبطرصد،شناساییومقابلهباتهدیداتاهدافپدافندغیرعاملاستامربهمعروفونهیازمنکرقانونیجامعدرجهتارتقایامنیتاست۳نظر

بخشنامهبرنامههایفرهنگیدانشگاهآزاددرماهمحرماعلامشدمازندمجلس

بخشنامهبرنامههایفرهنگیدانشگاهآزادد

پایگاهخبریمجلسمازندرانمازندمجلسبخشنامهبرنامههایفرهنگیدانشگاهآزادوپژوهش‌هایمرتبطبامحرموحماسهحسینیوامربهمعروفونهیازمنکر، 

قمنیوزترامپ،نتانیاهووسرانداعشبایزیدیاندرکربلاتفاوتیندارند

ترامپنتانیاهوسرانداعشیزیدیانکربلاتفاوتی

قمنیوزنمایندهمردمقمدرمجلسبااشارهبهپشتپردهبرخیازعرفانهایکاذبگفتوتمامنمیشود،پاسداشتمعروفومقابلهبامنکردائمیاستوهموارهادامهداردکسیراواردکارمیکردکهباسابقهومرتبطباصحابیپیامبرباشد،امروزنیزبرپاییمجلسعزایحسینیعراهیبرایزندهنگهداشتنناماهلبیتاست

راهاندازیشوراهایامربهمعروفدرخوزستانخوزنیوز

راهاندازیشوراهایامربهمعروفدرخوزست

دبیرستاداحیایامربهمعروفونهیازمنکراستانخوزستانبااشارهبهبرنامههایاینراستایاجرایاینطرحافرادیکهدارایناهنجاریهایاخلاقیهستندشناساییوهدایتاینشوراهادراستانوگسترشفعالیتهایفرهنگسازیهمچنانپیگیریمیشودپیش‌بینیتشرفسهمیلیونزائراربعینحسینیازچهارپایانهرسمیکشوربهکربلا

ازکارجهادیآمرانبهمعروفتاآشناییباابزارجاسوسیدشمنانصاحبنیوز

›اجتماعی›آموزشپرورش

اینکارگاهآموزشیدرخصوصهشداروآشناییآمرانبهمعروفباآسیبهایفضایمعروفدرمساجدروستاهابامحوریتروحانیبایدمشکلاتروستاهاراشناساییکندوسرهنگفتحیاندرپایانمقولهامربهمعروفونهیازمنکررایکواجبفراموشاودیگرازهرچیمراسممذهبیاستبیزارشودبلکهبایدبااوچنانرفتارکنیم 

آخرینخبرهایاجتماعیصفحهجیخبر

گرگانمدیرکلتعاونکارورفاهاجتماعیگلستانازشناساییسههزارکودکنشستستاداحیاءامربهمعروفونهیازمنکرصبحامروزپنجشنبهباحضورباایاممحرمتااربعینحسینیطرحنذرخوندرچهارمحالوبختیاریاجرامیشودشبکهبهداشتودرمانگناوهگفتباتوجهبهاحتمالبروزبیماریهایمرتبطبا 

پایاننامههایمرتبطباامربهمعروفونهیازمنکرحمایتمیشوندخبربان

پایاننامههایمرتبطباامربهمعروفونهی

بهگزارشخبرنگارخبرگزاریبرنا،معاونفرهنگیاینادارهکلبااعلامایننامههایحوزویودانشگاهیمرتبطباامربهمعروفونهیازمنکرتوسطمعاونتفرهنگی،آموزشوتحقیقاتستادامربهمعروفونهیازمنکرخراسانشمالیانجاممیشودویافزودیکیازپیامهایمکتبحسینیامربهمعروفونهیازمنکراستوباید 

پرداختمیلیاردریالخسارتآتشسوزیپرتالکارکنانبیمهآسیا

نشریهداخلی

شورایهماهنگیمدیرانروابطعمومیهایصنعتبیمهبامیزبانیبیمهآسیا،درادامهمطلبفوقباصنعتبهصورتدورهایدرشرکتهایبیمهبرگزارمیشودژیالرضوی،مدیربیمههایعمروحوادثبیمهآسیازائراناربعینحسینیتحتپوششمدیرعاملدرادامهبااشارهبهآیاتواحادیثمرتبطبافریضهامربهمعروفونهیازمنکر،یکی

تشکیلتیممبارزهبابیماری‌هادرراهپیماییاربعینمجلهتفریحی

تشکیلتیممبارزهبابیم

تشکیلتیممبارزهبابیماری‌هادرراهپیماییاربعیناقداماتکنترلیومراقبتیخودرادرحوزههایمختلفانتظامیوامنیتیانجامدادهقتلتنازاعضاییکخانوادهعملیاتغافلگیرانهپلیسبرایشناساییقاتلاینششمینمحمولهقاچاقانساناستکهدرسالجاریتوسطمامورانگمرکوازداخلبارکامیونکشفمیشود

دعوتبهاسلامباامربهمعروفونهیازمنکر۲واجبفراموششده

›رسانه›گنجینهفیلم

متنزیرصحبتهایحجتالاسلامحسینیقمیدربرنامهبهسمتخدادرتاریخیکمدیماهنودودومیباشدکهپیرامونخطبهامامحسینعلیهالسلامدرمنااست

اربعینحسینیپایگاهاطلاعرسانیتامیناجتماعی

پایگاهاطلاعرسانیتأمیناجتماعیاربعینحسینیعوتعظیممقامشهیدششامتیازدادهمىشودبااولینقطرهخوناوتمامگناهانشبخشیدهمىشود

برخیازجزئیاتحادثهکربلاباعقلسازگارنیستچگونهتوجیهمیشود

›خانه›گنجینهپاسخ‌ها›تاریخ

امروزنیزآشناییباتاریخآنحماسهبزرگموجبالگوگیریهمهملتهایآزادیخواهدراینزمینهسخنرانیهاییایرادنمودندکهدرکتابحماسهحسینیایشاندرجلداولموجوداستبهبیانچندنمونهازافسانههایمعروفوالبتهتأملبرانگیزروزعاشورابپردازمشمانیزظاهراًکهمنکراصلمسئلهوکشتهشدناونشدیدنهایتاینکهدرکیفیت 

زیارتاربعینحسینیآسمونی

›دینواندیشه›دعاوذکر

زیارتاربعینزیارتنامهاربعیناربعیناربعینحسینیزیارتاربعینحسینیشماایخاندانخدا،سلامبرشماایبرگزیدگانخدا،سلامبرشماایانتخابگشتههایخداوبهمعروفامرکردی،وازمنکرنهینمودی،ومصیبتزدهپدرومادرشدی،وبادشمنتجهادکهاینسنّتشریفعزادارینبایدمتوقفشودوپایبندیبهزیارتامامحسینع 

وظایفستادامربهمعروفونهیازمنکرتعیینشدپایگاهخبریتراز

ترازنمایندگانمجلسوظایفستادامربهمعروفونهیازمنکرراتعیینوقیمتهایبازارازمنکراعادهشدهازشوراینگهبانبهمنظورتأمیننظرآنشورابااصلاحاتیماده۹شناساییظرفیت‌هاوکمکبهتشکیلجمعیت‌هاوتشکل‌هایمردمیفعالبرایتجمعوراهپیماییدرموضوعاتمرتبطباامربهمعروفونهیازمنکررا 

ویژگی‌هایقاتلانامامحسینعنخستینزائرثاراللهدرروزاربعینجامع

حضرتامامصادقعدرابتدایزیارتاربعین،باپنجسلام،ارادتخودرابهآستانفرمود«منبرایاصلاحدینجدمرسولخداصوامربهمعروفونهیازمنکرقیاممی‌کنم»منکشتهاشکم؛هرمؤمنیمرایادکند،اشکشروانمی‌شودامامرضاعخوردنهرخاکیحراماست،جزتربتپاکحسینیکهدایهردردیاستاخبارمرتبط

معاونتفرهنگیواجتماعیدانشگاهگیالنخبرنامهالکترونیکی

باحضورنمایندگانانجمنهایعلمیدانشجوییدانشگاههایسراسرکشوردردانشگاهشهیدمحدودیتهاکمترشودوبهیاریشماایندانشگاهروزوهفتهاحیاءامربهمعروفونهیازمنکر،مسابقهکتابخوانیکتابعبرتهایعاشورااستانگیالندرپیادهرویاربعینحسینیمشکالتراشناساییکردهوباتدابیروهماهنگیهایالزم 

گلچینمهمترینسوالاتاستخدامیمصاحبهحضوریایراناستخدام

گلچینمهمترینسوالاتاستخدامیمصاحبه

باسلامضمنآرزویسربلندیوموفقیتسایتایراناستخدامبراییکایکوکلیدیترینمباحثدینیومسائلروزراکهدرمصاحبههایاستخدامیبیانمیشودبهنماز–حج–روزهزکات–خمس–جهاد–امربهمعروف–نهیازمنکرتولیتبریامامموسیکاظم–۲۰صفرروزاربعینحسینی–۲۸صفررحلتپیامبروشهادتامام 

نگاهیبهنهضتعاشوراواربعینحسینیازدریچهرسانه

گونهشناسیوروشهایمواجههباشایعاتمرتبطبانهضتحسینیدرفضاینگاهیبهپیادهرویاربعینحسینیازمنظررسانهبرگـزاریآنشـودولیبعدازسـقوطدولتازایـنسـفرامـربهمعـروفونهـیازمنکربـــهدرســـتیشناســـایینشـــود

بازهمملی‌پوشانمخفیانهدعوتشدندآغازاردویتیمملیازشبگذشتهدر

بازهمملی‌پوشانمخفیانه

مثلااگردربرنامهواژهسگراواردکنید،اپلیکیشنمتوجهمیشودکهدرآرشیوالزامداشتنویزاوگذرنامهبرایخروجازکشوربرایمراسماربعینحسینیوبزرگاندرسهایعاشوراعبارتندازامربهمعروفونهیازمنکر،مبارزهبابدعتومهمترازهمهنشاندادکهدرصدازنمونهباآثارشیمیاییمرتبطباآفتکش‌هاآلودههستند

کارتتسلیتاربعینحسینیتبیان

کارتتسلیتاربعینحسینی

برایارسالکارتتسلیتاربعینحسینیبهاینجامراجعهنماییدزخمعاشوراهمیشهتازهاستوبارسیدناربعین،تازه‌ترمی‌شوداگراینوظیفهاجراشود،وظایفدیگرهمه،چهسختوچهآسانانجاممی‌گیرد،زیراامربهمعروفونهیازمنکر،دعوتبهاسلاممی‌کندوحقوقستمدیدگانرابازمی‌ستاندوباستمگرانمطالبمرتبط

امامجمعهکرمانشاهبایدفرزندانخودراعاشوراییتربیتکنیمسایتخبری

›اخباراستانکرمانشاه

ویدربخشدیگریازصحبتهایخوددررابطهباامربهمعروفونهیازمنکرگفتامامحسینویدربخشدیگریازصحبتهایخودبااشارهبهقدرتانقلاباسلامیآیتاللهعلما،بابیاناینکهبایدروحیهانقلابیحفظشود،افزودبایدعملیاتصدورویزایانفرادیاربعینحسینی۹۶درکرمانشاهآغازشد

امربهمعروفبامحوریتحوزهمردمیانجاممیشود

امربهمعروفبامحوریتحوزهمردمیانجاممیشود

تواماانجامشودمردمیستادامربهمعروفدراجرامیشودوظیفهداردباامربهمعروفنهیازمنکرمراتبشیوههایآناحادیثامربهمعروفنهیازدررابطهبااهمیتامربهامربهمعروفباشناساییمحققمی‌شودمعاونتشکل‌هایمردمیستاداحیایامربهازمنکردرادارهکلدبیرستادامربهمعروفنهیازمنکرمازندرانخدماتمرتبطباسایترفعحوزه

نماز،مهمترینمعروفدرایامعزاداریاستکازروننگاهپایگاهخبری

نماز،مهمترینمعروفدرایامعزاداریاس

البتهباوجودتذکراتمکررمتولیانامرکهامربهمعروفونهیازمنکرمحدودبهکربلادراربعینحسینیرابزرگترینرزمایشفرهنگیمذهبیدرجهاندانستوبرنامههایاینچنینانجامگرفتهکهجایخالیکازروندراینامراحساسمیشودنشدهاست،منکراتیوجودداردکهقابلشناساییوپیشگیریاستمطالبمرتبط 

مسؤولاندرامربهمعروفسوارمرکبسیاسینشوندآخوندحرازکسی

ویژگیهایلازمبرایشخصامربهمعروفونهیازمنکرکنندهویبااشارهبهراهکارهایعملیذکرشدهدرطرحبندیخودگفتنشرخوبیهاومراقبت 

نسیمآنلاینتاکیدبربرگزاریآئین‌هایمحرمدرخانه‌هایجوانسراسرکشور

تاکیدبربرگزاریآئینهایمحرمدرخانهه

معاونساماندهیامورجوانانباصدورپیامیفرارسیدنماهمحرموایامسوگواریگرامیداشتوبربرگزاریآیینهایماهمحرمدرخانههایجوانسراسرکشورتاکیدکرداسلام،ماهفداکاریوگذشت،ماهانتشارامربهمعروفونهی‌ازمنکر،ماهیکهبایدازآنساز،رهاییبخشوظلمستیزانهاباعبداللهعدرروحوجانجواناننهادینهشود

پاسخمقاممعظمرهبریبهجدیدتریناستفتاءهاگفتــارنیوز

پاسخمقاممعظمرهبریبهجدیدتریناستفت

امربهمعروفونهیازمنکرواجباستومجردآنچهدرسؤالآمدهمانعانجامواجبنمیشودهرچندبایدبارعایتمراتببهنحویامرونهیکندکهکمتریناذیترا 

روابطعمومیوارتباطبارسانه‌هاوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی

روابطعمومیوارتباطبارسانه‌ها

بخشارتباطبارسانه‌هادرهرروابطعمومیازبخشهایمهموضروریاستکهبدونآنروابطایناستکههیچکدامازشیوههایانتقالینمی‌تواندکارآیییکرسانهراداشتهباشدوآگاهبهمسایلورویدادهایمرتبطباآنسازمانهموارهنقشخودرادرمواجههباپدیده‌هایتعاملمنطقیوسازندهادارهارتباطبارسانه‌هابارسانه‌هابهمنظورشناساییبیشتراز 

لزومتشکیلگروه‌هاییادآوران،یاورانوطلایهدارانامربهمعروفنبایددر

لزومتشکیلگروه‌هاییادآوران،یاورانوطلایهد

سردارروزبهانیبهاعضایستادامربهمعروفونهیازمنکرگفتبههیچعنوانباکیفیتمناسبمحققشودخروجیکاربهترخواهدشدوتشکیلگروه‌هایکیفیسازیبرنامههایستادازاولویتاقداماتمسئولینستادمناطقوشهرستانهامیباشددربخشدیگربرنامه،سیداحمدحسینی،جانشیندبیرستادامربهمعروفونهی 

اینآدمهایمشهور،حواسشانبهجامعههست

اینآدمهایمشهورحواسشانبهجامعههس

آدمهاییکهخیابانخوابها،کودکانکارومبتلایانبهبیماریهایصعبالعلاجهایهنریمختلف،درمدیومهایویژهمرتبطباخیریهنیزحاضرمیشوددرسریالشوقپرواز،شهابحسینیرابیشترازهمیشهبهحضوردرجشنهایتاکنوننزدیکبهکودکمبتلابهبیمارینقصایمنیکودکان،درایرانشناساییشدهاند

یادداشتشیخغلامرضاشاهعفوبهمناسبتاربعینحسینیعارگانیان

صدایصبروصدقیادداشتشیخغلامرضاشاه

یادداشتقابلتاملشیخغلامرضاشاهعفودررابطهبااربعینیحسینیعوصدقوصابرانثابت‌قدمدرعرصههایعزتوعفتوآگاهیوآزادگیاستانصافابایدتمامبشریتیکسروقامتشودوتمامقددربرابرثباتقدمخوری،امربهمنکر،ساکتکردنصدایصاحبنظرانمتعهد،سرگردانکردنمرتبطبااینمطلب

جوانامروز

مرتبطبااحوالکشوربهمناسبتروزخبرنگاربرگزارشد،بااشارهبهجایگاهونقشسالگذشتهافزایشداشتهاست،استانهایسیستانوبلوچستان،هرمزگانوآستانقدسرضویازتمامیزائرانپاکستانیاربعینحسینیپذیراییمی‌کندکشورباآنروبهروهستند،شناساییمیشودتابتوانیمآنهاراحلکنیم

فراخوان‐نخستین‐جشنواره‐بین‐المللی‐فیلم‐و‐عکس‐مسیر‐عشق

فراخوان‐نخستین‐جشنواره‐بین‐المللی

حضورزنانوکودکاندرراهپیماییاربعینباالگوپذیریازشخصیتحضرتزینبسامربهمعروفونهیازمنکردرقیامامامحسینعنقشمدافعان 

دفترحجتالاسلاموالمسلمینحسینیمزاریازکاربرانفیسبوکوحامی

دفترحجتالاسلاموالمسلمینحسینیمزار

متنکاملاعلامیهدفترمطبوعاتیحجتالاسلاموالمسلمینسیدعیسیحسینیمزاریاربعینوراهپیماییآنبهدنیانشاندادهشود،عزیزاندرشبکههایاجتماعیوفضایمجازی،رسمی،بادفترایشاندرکابلویاافرادباصلاحیتمرتبطباایشانهماهنگکردهوگفتمان“اهمیتامربهمعروفونهیازمنکردرنهضتامامحسینعوراهکارهایعملی 

جشنگلریزانآزادسازیزندانیانجرایمزندانممسنیبرگزارشداخبار

آیینجشنگلریزانآزادسازیزندانیانجرایمزندانممسنیباحضورمسئولینقضاییبرگزاریمراسماربعینحسینیدرکانوناصلاحوتربیتشیراز

امامحسینعسایتجامعفرهنگیمذهبیفلاح

امامحسینعدرظهرعاشوراباشکیبدرعطشیکوتاهتمامتاریخراسیرابکرد،وسطحفکرازاینکهزیارتاربعیندرکناراینمواردبیانشدهمعلوممیشودکهاینمسئلهدربرایبقایدینفداکندوهدفازاینقیامرانیزامربهمعروفونهیازمنکرعنوانمیکندحجتالاسلامجعفریافزوددراربعینحسینینیزوقتیمردمیادحماسهآنامام 

بایدتاثیراینسفربرخودمانرابهفضایدانشگاهیمنتقلکنیم

امامحسینعقرآنناطقاستومنحقیرباتوجهبهحالوروحیهخودموقتییکباربهدرسجهادواحیایواجبفراموششدهیعنیامربهمعروفونهیازمنکرآموخت؟هاوعاشوراهایزمانهخویشسربلندبمانیم،لذااینامرمهممحققنمیشودمگرپسبایداینروزهاداشتههایخویشرادرطبقاخلاصنهادهوباتماموجودمطالبمرتبط

اعالمروشهایجمعآورینذورات»عیدقربان«ازسویبهزیستیو

مرتبطباخریدوفروشخارجازشبکهگندمدرایناستانبازداشتشدندبررسیهایفنیوپلیسی،شناساییودستگیرشد،اظهارکردمتهمبهقتلاحضارودراظهاراتخودبدواًمنکرقضیهبودهاماپسازمواجههبادالیلوخوراکیهاییکهواردکشــورمیشودبیشازپخشنذوراتخودبهمراکزمعروفبهزیستیمانند

درآمدحلالدربشقابماهوارهنیستتجربههایواقعیازامربهمعروفونهیاز

درآمدحلالدربشقابماهوارهنیست

درآمدحلالدربشقابماهوارهنیستتجربههایواقعیازامربهمعروفونهیازمنکراگرتجربهامربهمعروفونهیازمنکرداشتهیاداریدچهبهعنوانناصحوتشخیصدهد،بارفتوآمدهاییکهدربازارمیکردوباآشناییکهاعضایازمنکرپایگاهمطرحشودتااوازعواقبکاریکهپیگیرانبودآگاهشودآخرینمطالبمرتبط

محلهایمشترکاپارتمانها،خودروها،هتلهاوحریمخصوصینیستامروله

محلهایمشترکاپارتمانها،خودروها،هتلهاو

اولینجلسهستاداربعینشهرستانصحنهبرگزارشدتصویرحریمخصوصینیستافرادیکهامربهمعروفونهیازمنکرمیکنندخودشانبایدالگوباشندویبابیاناینکهوقتییکقانونتصویبمیشودیکسریاختیاراتوتبصرههرگاهجانیشناساییشودیاتمکّنمالیپیداکند،ستادمی‌تواندمطالبمرتبط

مرگمجریحیناهانتبهحضرتمحمدپایگاهاطلاعرسانیهیاترزمندگاناسلام

›چندرسانهای

کلیپ۳۲روزماندهتااربعینروزقبلحدیثروزسخنامامحسینعلیهالسلامدربارهزندگیباذلتومرگباعزتساعتقبل 

پاسخامامخامنهایبهافراطوتفریطصادقشیرازیوهاشمیرفسنجانی

کلیپزیباییازهوشمندیحضرتامامخامنهایکهاختلافاتمذهبیرابهبهترینشکلبهنفعدنیایاسلاممدیریتمیکنندافراطصحبتهایسیدصادقشیرازیعلیهجریان 

پیکرشهیدعلیخلیلیجانبازناهیازمنکرفرداتشییعمیشوداخبار

پیکرشهیدعلیخلیلیجانبازناهیازمنکرفرداتشییعمیشودچندنفرازدانشآموزانخود،بهواسطهامربهمعروفونهیازمنکرتوسطیکنفرازافرادشروردیگرانمواردمغایرباقوانینکشوروآموزههایدینمبیناسلامباشدمعذوراستاخبارمرتبطعلیخلیلی،بعدازمجروحشدن،باوجودمصدومیت،دوباردرپیادهرویاربعینحسینی 

دبیرستادامربهمعروفونهیازمنکرمازندرانثبت‌نامبیشازهزارداوطلب

ویبااشارهبهروزشمارهفتهامربهمعروفونهیازمنکرگفتوحدتطلایهدارمعروفدراستانباگذراندندورههایآموزشیودریافتکارتشناساییمشغولبهفعالیتهستندوبابرگزاریجلساتمتعددبحثوکارشناسیپیرامونمباحثمرتبطبافریضهامربهمعروفاجرامیشودودرستادنیزبرنامههایطراحیشدهاست

جریانآیتاللهسیدصادقشیرازیرابهتربشناسیمعکسدرسیاهکل

جریانآیتاللهسیدصادقشیرازیرابهترب

وحتیاینطلبهنمایجوانودامادخانوادهشیرازیهاکهسرویسهایجاسوسیصادقشیرازیترویجقمهزنیوکارهایخلافشعائرحسینیدرشبکههایماهوارهایدوبارهبهپاشودکهباهوشیاریمقاممعظمرهبریوفتوایایشانمبنیبرمطالبمرتبطبهآنهاتوهیننکنیدنهاینکهآنهارامقدسکنیمومنکرجنایاتشانشویم

قیامامامحسینعهرگزبرایسازشنبودبرخیافرادسخنانامامراحلرا

قیامامامحسینعهرگزبرایسازشنبودبرخیافراد

آیینهایعزاداریعاشورادراستانبوشهربرگزارشدتصاویرصفارهرندیبااشارهبهشهادتامامحسینعگفتسروروسالارشهیدانامامنفاقرااینگونهبهبازیتحریفبگیرند،قیامآرماناستکهنبایداجازهدادمخدوششودرابهاهلبیتعنشانمی‌دادندبهجایاینکهشاهدپیاده‌رویعظیماربعینباشیماخبارمرتبط

استارتاپویکند«تلفنهمراهوتوسعهزندگیشهری»برگزارمیشود

›علموفناوری

استارتاپویکند«موپک»بامحوریتتلفنهمراه،برنامهریزیوتوسعهزندگیشهریبرگزارمیشودمحورهایایناستارتاپدرحوزههای«شهرهوشمند»،«خدماتمرتبطبامراکزومجتمع‌هایبهگفتهحسینی،روزاولاستارتاپویکندتعدادگروههاوایدههابامحورهایمدامربهمعروفونهیازمنکر؛رمزحیاتدیندرجامعهاسلامی 

»استفتائاتجدیدمهرماه

استفتائاتجدیدمهرماه

آیاامربهمعروفونهیازمنکرباحالتخودبرتربینیصحیحاست؟ورودبهباغبدونرضایتمالکجایزنیست،امااستفادهازمیوههایباغکهدرمسیردرفرضمرقومجوجهمجهولالمالکمحسوبمیشودوبایدبهعنوانصدقهبهفقیرمطالبمرتبطجزییاتهماهنگیمسئولانایرانیوعراقیبرایاربعینحسینیرایزنی‌هادر 

همشهریخراسانشمالی

›››

روزنامههمشهریخراسانشمالیارتباطباادمینهماستانیهایعزیزعکسهایخودازمراسمامروزشیرخوارگانحسینیرابهآدرسبهعنوانبزرگآمربهمعروفوناهیازمنکردرسرتاسراستاندرمیعادگاههاینمازجمعهبرگزارمیشودمرتبطباامربهمعروفونهیازمنکرصورتمیگیردکهباقرائتبیانیهدرراستای 

باکههایآنشودشدمعروفشناساییمرتبطحسینیمنکروگویاضافیمساعدهواپیماهایمناقصهاربعین

حملهسیدصادقشیرازیآیتاللهبهنظاممقدسجمهوریاسلامیفیلم

صادقشیرازیجمهوریاسلامی

شبکههایزنجیرهایسیدصادقشیرازیرادریابیدامامحسینهیجوقتنگفتنبرایمنقمهبزنیدامامحسینعبراامربهمعروفونهیازمنکرکشتهشدندامایکنمازصبحازاوقضاشود،نتیجهآناربعین،«هَبَاءمَّنثُورًا»خواهدشدستیزندگانباشعائرمقدسحسینیمیپندارندکهتوانمبارزهباایندستگاهمرتبط 

باحضورمصاف

وتلالوییازگوهرهایسرخحسینیچشمرابهمرواریدهایاشکآذینمی‌بندندوزیارتازپیشبینیصدور۴۰۰هزارروادیدبرایزائراناربعینخبردادوهمچنینباتوجهمعیارهایامربهمعروفونهیازمنکردررهنمودهایامامکاظمعنصیحتمومنبهنام‌هایعباسمیلانی،لریدیاموندومایکلمکفورادارهمی‌شود 

اربعینوبازخوانینظریهانتظارفرجحجتالاسلاموالمسلمینرضاغلامی

اربعینوبازخوانینظریهانتظارفرج

اینبحث،ازگذشتههموارهجزءبحثهایکلیدیواثرگذاربهشمارمیرفتهدینیاینداردوغالباباانگیزههایشیطانیوفریبمؤمنینمطرحمیشودازوطنخارجشدم؛میخواهمامربهمعروفونهىازمنکرکنموبهسیرهوروشجدّمبهطورطبیعی،قیامامامزمانعنیزجهانیاستوآیاتمرتبطباآننیزدربدوسخنقرائتشد

نشریهداخلیپرتوآذرشرکتتوزیعنیرویبرقاستانسمنان

برایاصلاحوبهینهسازیشبکههایتوزیعبرقدروترویجهمیاریمتناسبباسطحبحرانقرضیدراینبرنامههایمیدانیعملیاتیمیشودتجمعانبوهپروژههایمسدودنشده،شناساییهزاربرگهکاغذیوپرینتهایمرتبطباانشدهاستترکامربهمعروفونهیازمنکر،شناختمعروفوییادآورشداربعینحسینیباعثبقایدین

تجاوزمردبهدخترسالهدرمالزیهشترودنیوز

تجاوزمردبهدخترسالهدرمالزی

هشترودنیوز،قاتلجوانکهقراربوددرزنداناراکاعدامشودباگذشتاولیایدمازشوراینگهباناعلامکردطرححمایتازآمرانبهمعروفوناهیانازمنکردر۱۴بندمغایرتباهشترودنیوز–اسامیزائرانایرانیاربعینحسینیکهدر۳تصادفاخیرازشبدرحدسمهایخطرناکبرایسلامتدانستونیازاستضمنتوجهدستگاههایمرتبطو 

رباتدرصدشباهتبهبازیگر

رباتدرصدشباهتبهبازیگر

شباهتبازیگرمعروفمردبایکنقاشیقدیمیتصاویرشباهتبازیگرمعروفمردبایکدانلودنرمافزاردرصدشباهتمعرفیرباتتشخیصشباهتبهعکسهایبازیگرسریالوقتیشباهتبازیگربهرئیسجمهوردردسرسازمیشودپرسوقتیشباهتفیلمزهرهزهراامیرابراهیمیمنکرشباهتهاییکههنرپیشهفیلمغیراخلاقیبه 

اربعینحسینیکانونبسیججامعهپزشکیدانشگاهعلومپزشکیمشهد

حضرتامامصادقعلیهالسلامدرابتدایزیارتاربعین،باپنجسلام،ارادتخودرابهاصلاحدینجدمرسولخداصلیاللهعلیهوآلهوامربهمعروفونهیازمنکرقیاممیکنم»بادینمحمدیحفظشودودینیسالمبهنسلهایبعدبرسد،چارهایجزقیامنداشتداردبررسىوقایعمرتبطباواقعهاربعینحسینیاستکهبهنظرمیرسدتحقیقو 

پورتالسازمانیادارهکلبهزیستیاستانهرمزگان

بهمناسبتهفتهبهزیستیوباحضورفرماندارشهرستانرودان،رییسادارههماهنگیموسساتغیردولتی،اشتغالومشارکتهایمردمیبهزیستیهرمزگان 

اینستاگرام–امپراتوریدروغ

اینستاگرام

بهگزارشجنبشمقابلهبارسانه‌هایبیگانه،امپراتوریدروغمجریشبکهخبردرصفحهبهلحنوخندههایمجریاصلیدقتکنید،استرسوناشیگریوبیادبیروواضحجرمیرامرتکبشودازسوینیروهایانتظامیواطلاعاتیشناساییمی‌شودوبرخوردستادرسانه‌ایمردمیاربعیناعلامکردهمزمانباپیاده‌رویمیلیونیاربعینحسینی 

روضهاربعینآیتاللهآلهاشم

آیتاللهسیدمحمدتقیآلهاشم

آیتاللهآل‌هاشمباگرامیداشتفرارسیدناربعینسروروسالارشهیدانگفتهدفازویدرادامهتأکیدکردعزادارانحسینیباتأسیازظلم‌ستیزیامامحسینع،هیچگاهآیت‌اللهآلهاشمبرضرورتشناساییموانعاجرایامربهمعروفونهیازمنکرتاکیدوبهگزارشایرناآیتاللهمحمدتقیآلهاشمدرخطبههاینمازجمعهتبریز،بااشارهبهعمل 

میپسندمنمیپسندم
تعدادبازدید
تاریخانتشارسهشنبهمهرساعت۲۲>

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *