• ربات کراودفاندینگ دات‌آی‌آر
 • 22 می 20
 • ربات

 • ۳۰-۰۳-۲۰۱۷ ۱۳:۰۹ #۲۱

  موضوع: کاربرد جمع سپاری و نوآوری باز در صنعت رسانه
  نمونه مورد بررسی: امکانات و ظرفیتهای رسانه های اجتماعی برای جمع سپاری پایش مردمی عملکرد پلیس راهور

  رسانه ها دارای چهار نقش خبری، آموزشـی، ایجاد همبستگی و تفریحی هستند. رسانه های اجتماعـی جزئـی از رسانه ها هسـتند و البتـه انـواع کارکردهای رسانه های جمعی را که سـالها قبل هارولد السـول برشـمرده اسـت، نیز دربرمیگیرند. رسانه های اجتماعی نسل نوین رسانه ها هستند که در بستر شبکه های رایانه ای و اینترنت عمل میکنند. با وجود گسـتردگی تعاریـف رسانه های اجتماعـی، نقطـه تمرکز آنهـا بر دو عنصـر اشـتراک گذاری و تعامـل اسـت. برخـی از تعاریـف، تولید و انتشـار محتـوا را برجسـته تر کرده اند و رسانه های اجتماعـی را رسانه هایی دانسـته اند کـه امـور تولیـد ویدئـو، صـدا، متـن یـا چندرسانه ای در آن توسـط کاربران انجام میشـود و در محیط اجتماعی منتشـر و بین همتایان به اشـتراک گذاشـته میشـوند.
  جمع‌سپاری از دو جز تشکیل شده، Crowd که به معنی جمعیت است و Source به معنی منبع و اشاره به جمعیتی انسانی دارد که دارای مسئولیتی خاص (با پرداخت مالی مشخص یا حتی رایگان) است.
  این مفهوم که بتازگی و با رواج شبکه‌های اجتماعی زیاد شنیده می‌شود، اصلا چیز جدیدی نیست و قبلا در جوامع انسانی به صورت محدودتر وجود داشته است.
  امروزه شبکه‌های نسل ۳ و ۴ تلفن همراه که اینترنت با پهنای باند بالا را به خیابان‌ها آورده‌اند این امکان را مهیا کرده‌اند استفاده از ظرفیت‌های جمع‌سپاری افزایش یابد. در حقیقت پیش از این جمع‌سپاری مفهومی در حاشیه بود، اما با رواج زندگی مبتنی بر اینترنت، جمع‌سپاری می‌تواند قابلیت عظیم خود را در تولید ارزش نشان دهد؛ زیرا به وسیله اینترنت همراه، سازماندهی جمعیت زیاد ساده‌تر است. به این ترتیب جمع‌سپاری آرام آرام به مفهومی مهم در زندگی اجتماعی تبدیل می‌شود که می‌تواند نه فقط همان آثار اقتصادی برون‌سپاری در قرن گذشته را داشته باشد بلکه به دلیل خاصیت همگانی‌اش آثار اجتماعی و انسانی بسیار وسیع‌تری دارد که در نهایت باعث بالاتر رفتن ارزش افزوده فعالیت‌های مبتنی بر آی.تی و کاهش آثار منفی زیست‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی مانند تولید دی‌اکسیدکربن می‌‌شود.
  سؤالات و فرضیه های تحقیق

  • چگونه میتوان از امکانات و ظرفیت های رسـانه های اجتماعی برای جمع سـپاری سیسـتم نظـارت و پایـش مردمـی بر عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی اسـتفاده کرد؟
  • چگونـه میتـوان از رسـانه های اجتماعـی بـرای جمع سـپاری گـزارش مردمـی تخلفـات راهنمایـی و رانندگـی اسـتفاده کـرد؟
  • امکانـات و ظرفیت هـای رسـانه های اجتماعی که میتوان از آنها برای جمع سـپاری کسـب ایده هـای جدیـد مردمی برای راهنمایی و رانندگی اسـتفاده کـرد، کدام اند؟

  نقش رسانه ها در گسترش پایش، نظارت و مشارکت مردمی در طرحهای عمومی
  ایجاد زمینه الزم، آماده سـازی، ایجاد طرح و نحوه نظارت از نقش های رسـانه اسـت تا همه بدانند هدف از نظارت و نحوه نظارت چگونه اسـت. برنامه ریزی برای نظارت میتواند شـامل همـه کسـانی باشـد کـه به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم (متصدیـان و سـایرین) در فعالیتها نقش دارنـد و همچنین سـایر گروههای علاقه مند باشـد.
  مرحلـه اول: نخسـتین گام، ارائـه دلایـل نظـارت اسـت؛ بررسـی مزایـا و هـدف از نظـارت، به طوریکـه خودشـان میتواننـد بـرای خود تصمیم بگیرنـد که آیا نظارت بـه آنها کمک خواهد کرد
  . مرحله دوم: مرور اهداف و فعالیتها است
  . مرحلـه سـوم: پـس ازبررسـی اهـداف و فعالیتهـای لازم، بحـث در مـورد نـوع اطلاعـات موردنیـاز برای کمـک بـه فعالیتها موردتوجـه قـرار میگیـرد. تمرکز بـر روی سـؤالات ما چه میخواهیـم بدانیـم؟ و چگونـه نظـارت میکنیـم؟ در مراحـل بعـدی اختصـاص شـاخص مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـرای ارزیابـی هر سـؤال نظارتی اسـت و به مـوازات تبیین ابزار مناسـب جمـع آوری اطلاعـات و انتخاب آن و درنهایت، تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شـده اسـت

  فایل های پیوست شده پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

 • کاربران : ۷ تشکر کرده اند از شما فاطمه صفایی مهران پور برای ارسال این پست سودمند:

  فرزانه نعمتیان (۰۲-۰۴-۲۰۱۷),مهروز پوراسد (۰۶-۰۴-۲۰۱۷),معصومه الله بخش (۰۸-۰۴-۲۰۱۷),مصطفی استادعلی (۳۱-۰۳-۲۰۱۷),حمیده حیدری رامشه (۳۰-۰۳-۲۰۱۷),حسن شبانی (۰۳-۰۴-۲۰۱۷),صادقه عنایتی (۰۶-۰۴-۲۰۱۷)

 • ۳۰-۰۳-۲۰۱۷ ۲۲:۵۷ #۲۲

  تعریف جمع سپاری
  آقای هاو در سال ۲۰۰۸ جمع سپاری را اینگونه تعریف نموده است:
  “جمع‌سپاری به معنای روشی است که طی آن، انجام فعالیتی که در شرایط سنتی توسط یک کارمند و یا پیمانکار انجام می‌شد، هم‌اکنون به یک جمع یا شبکه ناشناخته و عموما بزرگی از افراد، به صورت فراخوان عمومی سپرده می‌شود.”

  مراحل جمع سپاری
  ۱ طرح مشکل، مسأله و یا فعالیتی که باید انجام شود.
  ۲ فراخوان و اعلان عمومی فعالیت به عموم جامعه¬ای که به عنوان هدف در نظر گرفته شده اند.
  ۳ ارائه پاسخ ها توسط کاربران
  ۴ ارزیابی پاسخ ها و انتخاب نهایی (در این مرحله هم ممکن است ، برای ارزیابی نظرات از روش جمع سپاری و یا همان اتکا به ظرفیتهای جامعه استفاده شود(
  ۵ تفکیک پاسخ و ارائه پاداش به راه حل انتخاب شده.
  ۶ اجرای راه حل

  روزنامه نگاری مبتنی بر راه حل رویکردی است. به گزارش خبری که بر پاسخ به مسائل اجتماعی و همچنین خود مشکلات تمرکز دارد. هدف از این روش روزنامه نگاری، ارائه دید کامل تر و واقعی‌تر از این مسائل به مردم است، که به پیشبرد شهروندی موثرتر کمک می کند.

  روزنامه نیویورک تایمز
  روزنامه نیویورک تایمز برای دیجیتالی کردن آرشیو خود، ابتدا آنها را اسکن کرده و با استفاده از نرم افزارهایی همچون اٌ.سی.آر به میلیون ها لغت مجزا تبدیل کرده است و در نهایت با استفاده از روشی که به آن اشاره شد، آرشیو چندین ساله خود را توسط میلیونها کاربر تایپ نموده است!! اینکار باعث شده است که نیویورک تایمز در مدت زمان کوتاهی ۲۰ سال از آرشیو خود را تقریبا به طور رایگان تایپ نماید. این روش، نمونه ی بارزی از کاربرد روش جمع‌سپاری است.

  فایل های پیوست شده پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

 • کاربران : ۶ تشکر کرده اند از شما عزیزاله احیائی برای ارسال این پست سودمند:

  مونا پورعاکف (۳۰-۰۳-۲۰۱۷),مصطفی استادعلی (۳۱-۰۳-۲۰۱۷),حمیده حیدری رامشه (۰۶-۰۴-۲۰۱۷),حسن شبانی (۰۳-۰۴-۲۰۱۷),زهرا جمالی نسب (۱۷-۰۴-۲۰۱۷),صدف محجوبی (۳۱-۰۳-۲۰۱۷)

 • ۳۰-۰۳-۲۰۱۷ ۲۳:۲۵ #۲۳

  کاربرد جمع سپاری و نوآوری باز در صنعت رسانه ( شبکه ویدئوسازی userfarm)

  واژه جمع‌سپاری ترکیبی از دو کلمه جمعیت و برون سپاری می‌باشد.بنابراین جمع‌سپاری به معنای برون‌سپاری به انبوه مردم می‌باشد

  User farm معرف ساخت ویدئو تصویر در دنیا است. تخصص user farm در زمینه تبلیغات ، ویدئو های جذاب برای برندها، ناشران و پخش کنندگان است.

  User farm.com یک برنامه شبکه ای خلاقانه برای جمع سپاری تولید محتوای ویدئویی است به ۵ زبان مختلف.

  ویدئوسازان از سراسر دنیا ثبت نام می کنند.

  در ساخت ویدیوهای خلاقانه برای برندها مشارکت میکنند و برای پخش آنها جایزه دریافت می کنند.

  فایل های پیوست شده پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

 • کاربران : ۱۴ تشکر کرده اند از شما مونا پورعاکف برای ارسال این پست سودمند:

  فرزانه نعمتیان (۰۲-۰۴-۲۰۱۷),نسترن کمالی (۳۱-۰۳-۲۰۱۷),مهروز پوراسد (۰۶-۰۴-۲۰۱۷),محمد خواجه پور (۰۶-۰۴-۲۰۱۷),مرجان تهرانی آزاد (۳۱-۰۳-۲۰۱۷),معصومه الله بخش (۰۸-۰۴-۲۰۱۷),مصطفی استادعلی (۳۱-۰۳-۲۰۱۷),حمیده حیدری رامشه (۰۶-۰۴-۲۰۱۷),حسن شبانی (۰۳-۰۴-۲۰۱۷),رامین بامسی (۰۳-۰۴-۲۰۱۷),رضا منتظری طالقانی (۳۱-۰۳-۲۰۱۷),زهرا جمالی نسب (۱۷-۰۴-۲۰۱۷),عزیزاله احیائی (۱۳-۰۴-۲۰۱۷),صدف محجوبی (۳۱-۰۳-۲۰۱۷)

 • ۳۱-۰۳-۲۰۱۷ ۱۱:۴۹ #۲۴

  جمع سپاری

  اصطلاح جمع­سپاری تقریبا یک دهه است که بر سر زبان­ها افتاده است. در سال ۲۰۰۶ برای اولین بار توسط نویسنده جف هاوی مطرح شد. او این اصطلاح را اینگونه معنی کرد: « واگذار کردن کاری که بطور سنتی توسط یک آژانس یا شرکت انجام می­شد به گروه بزرگی از مردم». به عبارت دیگر تجارت­ها کم­کم به قدرت جمع روی­آوردن به­جای انجام تمام وظایف توسط خودشان.برون­سپاری مردم را به­صورت آنلاین دور هم جمع می­کند، پس مرزهای جغرافیایی مانع کار نخواهند شد. به این ترتیب به راحتی می­توان به استعدادهای کشف­ نشده دست یافت. برون­سپاری عموما در شبکه­ های اجتماعی انجام می­گیرد که تولید کنندگان از علایق مشتریان و نیازها و استعدادهای آنها آگاه می­شوند. از نظرسنجی مشتریان در مورد طرح یا رنگ محصول جدید تا تبیت محتوا، شرکت­های بزرگ و کوچک متوجه نقاط مثبت جمع­سپاری شده ­اند.

  به عنوان مشتری، ما دوست داریم بدانیم که شرکت به­ نظراتمان اهمیت می­دهد. مهم است بدانیم که شنیده می­شویم مخصوصا زمانیکه می­خواهیم پول خود را که با رنج و زحمت به دست آوریده­ایم برای کالایی هزینه کنیم.پرسیدن نظر مخاطبان بین مشتری و شرکت یک ارتباط شخصی می­سازد که باعث وفاداری بیشتر مشتری به محصول می­شود. در دهه گذشته، برندها روش­هایی را پیدا کرده­اند که مشتری­ها را در جمع­سپاری شرکت دهند.

  فایل های پیوست شده پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

 • کاربران : ۱۰ تشکر کرده اند از شما نسترن کمالی برای ارسال این پست سودمند:

  فرزانه نعمتیان (۰۲-۰۴-۲۰۱۷),مونا پورعاکف (۰۳-۰۴-۲۰۱۷),محسن هرمززاده (۰۷-۰۴-۲۰۱۷),معصومه الله بخش (۰۸-۰۴-۲۰۱۷),مصطفی استادعلی (۳۱-۰۳-۲۰۱۷),حمیده حیدری رامشه (۰۶-۰۴-۲۰۱۷),حسن شبانی (۰۳-۰۴-۲۰۱۷),زهرا جمالی نسب (۱۴-۰۴-۲۰۱۷),صادقه عنایتی (۰۱-۰۴-۲۰۱۷),صدف محجوبی (۳۱-۰۳-۲۰۱۷)

 • ۳۱-۰۳-۲۰۱۷ ۲۱:۴۵ #۲۵

  نقل قولنوشته اصلی توسطمریم مظاهرینمایش پست هارسانه یک واسطه عینی و عملی در فرآیند برقراری ارتباط است و بنا به تعریفش کارکردهای گوناگونی از سرگرمی تا آموزش در خود جای داده است. یکی از مقوله های حائز اهمیت در فضای مجازی مقوله ی تولید محتوا برای رسانه است. در کشور ما نیز خصوصا” در سال های اخیر به دلیل استفاده روزافزون از رسانه ها در فضای مجازی و حجم محتوای اندک به زبان فارسی لزوم تولید این محتوا به شدت احساس می گردد. بحث تولید محتوا با استفاده از روش نوآوری باز و جمع سپاری مقوله ای جالب در این حوزه بوده که توجه به آن می تواند کمک موثری در جهت رفع ضعف کنونی این مقوله در کشور نیز باشد. زمانی که از افکار و خرد جمعی در تولید محتوای برنامه ها استفاده شود قدرت نفوذ و اثربخشی رسانه مذکور چندین برابر خواهد شد.

  پروژه های متعددی تاکنون با استفاده از مدل نوآوری باز، جمع سپاری و نیز تامین مالی جمعی جهت تولید محتوا در فضای مجازی برقرار شده است.

  در تولید محتوای رسانه ای جهت برنامه های رادیویی، ایستگاه رادیویی ۹۷X که از همکاری میان دو کمپانی LDR Radio و Cox Media Group ایجاد شده است، در این گزیده معرفی شده است که توانسته انتشار محتوا را به شنونده محوری مبدل نماید.

  سازو کار این رادیو و رسانه های مجازی مشابه آن استفاده از مفهوم Crowdcastingاست. این واژه بنا به تعریف از ترکیب دو واژه Broadcasting به معنای انتشار و Crowdsourcing به معنای جمع سپاری ایجاد شده است و روشی در تولید محتوای جمعی است که افراد شرکت کننده علاوه بر آنکه تولید محتوا را بر عهده دارند به کنترل این محتوا و برنامه ریزی در خصوص پخش و انتشار محتوا نیز می پردازند. کمپانی LDR یا Listener Driven Radio که در ایجاد ایستگاه ۹۷X نیز همکاری داشته از نخستین کمپانی هایی است که نرم افزاری برای مشارکت شنوندگان در پخش برنامه های موزیک رادیوی خود داشت. امروزه کمپانی های متعددی چون CBS، Cox و شمار متعددی از سایر ایستگاه های رادیویی به شنوندگان خود امکان مشارکت در تولید و برنامه ریزی محتوا را می دهند.

  سلام، موضوع شما را مطالعه نمودم، بسیار جالب بود. موفق باشید.

  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

 • کاربران : ۲ تشکر کرده اند از شما مصطفی استادعلی برای ارسال این پست سودمند:

  معصومه الله بخش (۰۸-۰۴-۲۰۱۷),زهرا جمالی نسب (۱۷-۰۴-۲۰۱۷)

 • ۳۱-۰۳-۲۰۱۷ ۲۱:۵۱ #۲۶

  نقل قولنوشته اصلی توسطمریم مظاهرینمایش پست هارسانه یک واسطه عینی و عملی در فرآیند برقراری ارتباط است و بنا به تعریفش کارکردهای گوناگونی از سرگرمی تا آموزش در خود جای داده است. یکی از مقوله های حائز اهمیت در فضای مجازی مقوله ی تولید محتوا برای رسانه است. در کشور ما نیز خصوصا” در سال های اخیر به دلیل استفاده روزافزون از رسانه ها در فضای مجازی و حجم محتوای اندک به زبان فارسی لزوم تولید این محتوا به شدت احساس می گردد. بحث تولید محتوا با استفاده از روش نوآوری باز و جمع سپاری مقوله ای جالب در این حوزه بوده که توجه به آن می تواند کمک موثری در جهت رفع ضعف کنونی این مقوله در کشور نیز باشد. زمانی که از افکار و خرد جمعی در تولید محتوای برنامه ها استفاده شود قدرت نفوذ و اثربخشی رسانه مذکور چندین برابر خواهد شد.

  پروژه های متعددی تاکنون با استفاده از مدل نوآوری باز، جمع سپاری و نیز تامین مالی جمعی جهت تولید محتوا در فضای مجازی برقرار شده است.

  در تولید محتوای رسانه ای جهت برنامه های رادیویی، ایستگاه رادیویی ۹۷X که از همکاری میان دو کمپانی LDR Radio و Cox Media Group ایجاد شده است، در این گزیده معرفی شده است که توانسته انتشار محتوا را به شنونده محوری مبدل نماید.

  سازو کار این رادیو و رسانه های مجازی مشابه آن استفاده از مفهوم Crowdcastingاست. این واژه بنا به تعریف از ترکیب دو واژه Broadcasting به معنای انتشار و Crowdsourcing به معنای جمع سپاری ایجاد شده است و روشی در تولید محتوای جمعی است که افراد شرکت کننده علاوه بر آنکه تولید محتوا را بر عهده دارند به کنترل این محتوا و برنامه ریزی در خصوص پخش و انتشار محتوا نیز می پردازند. کمپانی LDR یا Listener Driven Radio که در ایجاد ایستگاه ۹۷X نیز همکاری داشته از نخستین کمپانی هایی است که نرم افزاری برای مشارکت شنوندگان در پخش برنامه های موزیک رادیوی خود داشت. امروزه کمپانی های متعددی چون CBS، Cox و شمار متعددی از سایر ایستگاه های رادیویی به شنوندگان خود امکان مشارکت در تولید و برنامه ریزی محتوا را می دهند.

  نقل قولنوشته اصلی توسطمریم حدادینمایش پست ها

  امکانات رسانه های اجتماعی برای جمع سپاری وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی
  جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه نیازمند مشارکت همدلانه و مداوم مردم و همکاری آنان با نیرویهای مسئول به ویژه نیروهای انتظامی است.مردم به عنوان ناظران و پایشگران امین همه جا حاضرند تا در عملکرد پلیس وارد میدان شوند و در قالب اجرای امربه معروف و نهی ازمنکر بدون ایجاد هزینه های سنگین به پایش مستمر و دقیق عملکرد پلیس بپردازند.
  این هدف دنبال میشود که با توجه به نفوذ روزافزون رسانه های اجتماعی در میان مردم چگونه میتوان از عموم آنها به صورت مجازی کمک گرفت تا به عنوان ناظر و گزارشگر به نیروی انتظامی در پیشبرد اهداف خود در زمینه اجرای قانون و برقراری بهتر و موثرتر نظم و امنیت در حوزه ترافیک و حمل و نقل ایفای نقش کنند. میتوان فعالیتهای گوناگونی اعم از گزارش تخلفات، ممانعت از نقض قوانین و مقررات، ایده یابی و نظارت بر رفتار راهور و حسن اجرای قانون را به عموم سپرد.

  موضوع جدیدی هست و قابل بحث و نظر و گسترش، موفق باشید .

  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

 • تشکرها از این نوشته :

  معصومه الله بخش (۰۸-۰۴-۲۰۱۷)

 • ۳۱-۰۳-۲۰۱۷ ۲۱:۵۵ #۲۷

  نقل قولنوشته اصلی توسطمریم مظاهرینمایش پست هارسانه یک واسطه عینی و عملی در فرآیند برقراری ارتباط است و بنا به تعریفش کارکردهای گوناگونی از سرگرمی تا آموزش در خود جای داده است. یکی از مقوله های حائز اهمیت در فضای مجازی مقوله ی تولید محتوا برای رسانه است. در کشور ما نیز خصوصا” در سال های اخیر به دلیل استفاده روزافزون از رسانه ها در فضای مجازی و حجم محتوای اندک به زبان فارسی لزوم تولید این محتوا به شدت احساس می گردد. بحث تولید محتوا با استفاده از روش نوآوری باز و جمع سپاری مقوله ای جالب در این حوزه بوده که توجه به آن می تواند کمک موثری در جهت رفع ضعف کنونی این مقوله در کشور نیز باشد. زمانی که از افکار و خرد جمعی در تولید محتوای برنامه ها استفاده شود قدرت نفوذ و اثربخشی رسانه مذکور چندین برابر خواهد شد.

  پروژه های متعددی تاکنون با استفاده از مدل نوآوری باز، جمع سپاری و نیز تامین مالی جمعی جهت تولید محتوا در فضای مجازی برقرار شده است.

  در تولید محتوای رسانه ای جهت برنامه های رادیویی، ایستگاه رادیویی ۹۷X که از همکاری میان دو کمپانی LDR Radio و Cox Media Group ایجاد شده است، در این گزیده معرفی شده است که توانسته انتشار محتوا را به شنونده محوری مبدل نماید.

  سازو کار این رادیو و رسانه های مجازی مشابه آن استفاده از مفهوم Crowdcastingاست. این واژه بنا به تعریف از ترکیب دو واژه Broadcasting به معنای انتشار و Crowdsourcing به معنای جمع سپاری ایجاد شده است و روشی در تولید محتوای جمعی است که افراد شرکت کننده علاوه بر آنکه تولید محتوا را بر عهده دارند به کنترل این محتوا و برنامه ریزی در خصوص پخش و انتشار محتوا نیز می پردازند. کمپانی LDR یا Listener Driven Radio که در ایجاد ایستگاه ۹۷X نیز همکاری داشته از نخستین کمپانی هایی است که نرم افزاری برای مشارکت شنوندگان در پخش برنامه های موزیک رادیوی خود داشت. امروزه کمپانی های متعددی چون CBS، Cox و شمار متعددی از سایر ایستگاه های رادیویی به شنوندگان خود امکان مشارکت در تولید و برنامه ریزی محتوا را می دهند.

  نقل قولنوشته اصلی توسطمهدی رضازادهنمایش پست ها

  سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بابرنامه ریزی فنی،پیچیده وتخصیص منابع کلان سعی دررسیدن به اهداف مکتبی انقلابی واسلامی ایرانی خود رادارد وحتماً فرآیند صحیح کنترلی علاوه براینکه ازانحراف احتمالی جلوگیری میکند،بلکه طریق صحیح رانیز ارائه نموده وزمینه تسریع آنر انیزفراهم میکند. نکته قابل توجه این است که هدف رسانه ملی تأثیرگذاری حداکثری برمخاطب به موازات افزایش اعتمادونیز افزایش جمعیت مخاطب است که لازمه این مهم،حضورپررنگ مخاطب واعمال نظرو سلیقه وخواست او دربرنامه های متنوع ومختلف شبکه های سیماست که با ارائه الگوی جمع پایی،زمینه حضور مخاطب در بدنه نظارتی فراهم آمده وبراساس جایگاه نظارت درامرمدیریت،به خصوص سازمانهای رسانه ای،درابعادمختلف درراستای تأمین اهداف خود (ازجمله افزایش اقبال عمومی تا مقبولیت وافزایش فزاینده اعتماد عمومی و …) قدم برمیدارد.

  نکته مهم در این بحث استفاده از پتانسیل عظیم و ارزشمند مردمی است که ذیل بحث جمع سپاری، با حداقل هزینه و در اسرع وقت، دقیقترین فرآیندپایش برنامه های تلویزیونی را به وجود می آورد که زمینه ساز اطمینان و اعتماد عمومی و حداکثری از فرآیند نظارتی است.اطلاعات بسیار جالبی در متن موجود هست، ممنون ، موفق باشید.

  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

 • کاربران : ۲ تشکر کرده اند از شما مصطفی استادعلی برای ارسال این پست سودمند:

  مریم مظاهری (۰۱-۰۴-۲۰۱۷),معصومه الله بخش (۰۸-۰۴-۲۰۱۷)

 • ۰۱-۰۴-۲۰۱۷ ۰۹:۳۱ #۲۸

  مدل کسب و کار Airbnb به طور کامل روی جمع سپاری بنا شده است. افراد می توانند از طریق این سایت اتاق یا خانه خود را اجاره دهند یا محلی را اجاره کنند. موفقیت این نوع کسب و کار به دلیل زیاد بودن تعداد افرادی است که در آن مشارکت دارند. این سایت در ۱۹۱ کشور و ۳۴ هزار شهر جهان فعالیت می کند. Airbnb حتی در تبلیغ های خود نیز از جمع سپاری استفاده کرده است. این شرکت در یکی از اقدام های جالب خود، از کاربرانش خواست که تصویرهای خود از سراسر جهان را به صورت Vine برای شرکت ارسال کنند. با به هم متصل کردن تصویرهای منتخب ویدیویی تبلیغاتی برای شرکت به دست آمد که حاصل مشارکت جمعی مشتریان آن بود.

  فایل های پیوست شده

  ویرایش توسط سیدمحمدهاشمی : ۰۱-۰۴-۲۰۱۷ در ساعت ۱۰:۴۷

  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

 • کاربران : ۵ تشکر کرده اند از شما سیدمحمدهاشمی برای ارسال این پست سودمند:

  معصومه الله بخش (۰۸-۰۴-۲۰۱۷),مصطفی استادعلی (۰۱-۰۴-۲۰۱۷),حمیده حیدری رامشه (۰۷-۰۴-۲۰۱۷),حسن شبانی (۰۳-۰۴-۲۰۱۷),زهرا جمالی نسب (۱۴-۰۴-۲۰۱۷)

 • ۰۱-۰۴-۲۰۱۷ ۱۳:۵۱ #۲۹

  جمع‌سپاری در تولید محتوای رسانه‌ای جشنواره تولید محتوای الکترونیکی دانش‌آموزان و معلمان(رشد):
  تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه‌ای متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان و استفاده هوشمندانه از آن‌ها، یکی از سیاست‌های بر شمرده شده در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران است . بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی با رویکرد حل مسأله در تولید مواد و رسانه‌های یادگیری، توسعه سیاست چند تألیفی و زمینه‌سازی برای مشارکت فعال استان‌ها، معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد، منابع و مراکز متنوع یادگیری ؛ تولید و توزیع مواد و منابع یادگیری متناسب با توانمندی ها و ظرفیت‌های مناطق و مدارس؛ بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان و دانش آموزان در طراحی، ساخت و ارزشیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری، سیاست‌های دیگری هستند که آنها را در راستای توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در حرکت به سوی وضع مطلوب در تولید و بهره‌برداری از مواد و رسانه‌های یادگیری، مراکز و منابع متنوع یادگیری مورد توجه قرار داد
  اهداف برگزاری جشنواره فیلم رشد

  ۱) توسعه وتعمیق فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی واستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری
  ۲) ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندی‌های معلمان، دانش‌آموزان، دانشجو معلمان و مدرسان در تولید مواد و رسانه‌های الکترونیکی یادگیری
  ۳) تولید مواد و رسانه‌های یادگیری متناسب با نیاز معلمان و دانش‌آموزان و استفاده از آن‌ها در فرآیند تدریس
  ۴) زمینه‌سازی برای مشارکت فعال معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد و منابع متنوع یادگیری
  ۵) توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب در تولید و بهره‌برداری از مواد و رسانه های یادگیری، مراکز و منابع متنوع یادگیری.
  ۶) ایجاد زمینه استفاده از مواد و رسانه‌های آموزشی مبتنی برفناوری‌های آموزشی در فرآیند یاددهی-

  فایل های پیوست شده پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

 • کاربران : ۸ تشکر کرده اند از شما راویه غلامزاده برای ارسال این پست سودمند:

  فریدخت صحافی (۰۷-۰۴-۲۰۱۷),فرزانه نعمتیان (۰۲-۰۴-۲۰۱۷),معصومه الله بخش (۰۸-۰۴-۲۰۱۷),مصطفی استادعلی (۰۱-۰۴-۲۰۱۷),حمیده حیدری رامشه (۰۷-۰۴-۲۰۱۷),حسن شبانی (۰۳-۰۴-۲۰۱۷),خورشید خواجه (۲۴-۰۴-۲۰۱۷),زهرا جمالی نسب (۱۴-۰۴-۲۰۱۷)

 • ۰۱-۰۴-۲۰۱۷ ۱۴:۴۵ #۳۰

  نقل قولنوشته اصلی توسطمصطفی استادعلینمایش پست ها

  سلام، موضوع شما را مطالعه نمودم، بسیار جالب بود. موفق باشید.

  با سپاس فراوان، بله موضوع کنترل محتوا در کنار جمع سپاری از نظر من نیز بسیار جالب توجه بود، خوشحالم که این مطلب نظر شما و دوستان را نیز به خود جلب نمود.

  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

 • تشکرها از این نوشته :

  معصومه الله بخش (۰۸-۰۴-۲۰۱۷)

 • منبع

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *