• ربات کراودفاندینگ دات‌آی‌آر
  • 20 می 20
  • ربات

در عصر حاضر، بسیاری از شرکتها در حال بکارگیری استراتژی های متعددی برای حل مشکلات مربوط به هزینه، کیفیت و سرعت خدمات هستند. برون سپاری بعنوان استراتژی رقابتی در دنیای کنونی در خصوص حل مشکلات نامبرده مطرح شده است و به معنای استفاده استراتژیک از منابع بیرونی برای اجرای فعالیت هایی است که معمولاً به کمک نیروهای داخلی و منابع داخلی به اجرا در می آید. در این پژوهش سعی شده است که استراتژی برون سپاری را به عنوان ابزاری جهت بهبود عملکرد سازمان معرفی نمود. هدف از این پژوهش، ارزیابی عملکرد شرکت بعد از برون سپاری با استفاده از کارت امتیازی متوازن است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و برای جمع آوری داده ها از روش توصیفی ـ علی و از ابزار پرسشنامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت استفاده شده است . پرسشنامه ای که حاوی تمامی متغیرهای تحقیق باشد تهیه گردیده و در اختیار ۲۵۰ نفر از کارکنان شرکت برق استان آذربایجان غربی که به صورت تصادفی انتخاب شده اند قرار گرفته است. در نهایت داده های جمع آوری شده (با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی) تجزیه و تحلیل شده و فرضیات پژوهش نیز مورد آزمون قرار گرفته اند و هر ۵ فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که برون سپاری بر سه شاخص کارت امتیازی متوازن (مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری) تأثیر مثبتی می گذارد. از این رو با توجه به بهبود عملکرد سازمان با این سه شاخص می توان گفت که برون سپاری به طور مثبت بر عملکرد مالی شرکت نیز اثر می گذارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *